Disclaimer

Het gebruik van deze website en de informatie die erin is vervat valt volledig onder uw eigen verantwoordelijkheid.
De eigenaar van deze website is op geen enkele wijze aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website of de informatie die erin is vervat.

De eigenaar van deze website is niet aansprakelijk voor inbreuken op de rechten van de bezoeker van deze website die buiten zijn of haar wil om zouden plaatsgrijpen.
De bezoeker dient zich er zelf van te vergewissen dat de gebruikte software, hardware en internetdiensten waarmee hij deze website raadpleegt, geen opzettelijke of onopzettelijke onvolkomenheden bevatten die voornoemde inbreuken zouden kunnen vergemakkelijken.

Informatie, foto's en documenten mogen onder geen enkel beding gekopïeerd of gebruikt worden voor welke doeleind van welke aard ook, zonder voorafgaande toestemming van de beheerder.